H3C设备升级事项

                               创建:2022年4月16日 更新:2022年5月13日 129点热度 0人点赞 0条评论

注意事项

  • 要查看版本存在问题和注意事项,是否对当前版本有前置要求。
  • 升级AC时候AP能够同时升级,需要开启升级AP,否则不会
  • 如果远程升级是否会断网,无法连上的风险
  • 配置文件备份

yuc

这个人很懒,什么都没留下

error: Content is protected !!