0x1 dns服务器默认端口是53,如果经过了端口转发等,可能不是53端口,以1053为例,应该怎么测试此dns服务器是否可用呢?可以使用dig dig -t A www.baidu.com @x.x.x.x -p 1053 还可以指定使用tcp协议解析 dig -t A www.baidu.com @x.x.x.x -p 1053 +tcp